การเจริญเติบโตของพืช
Written by คุณครู   
Tuesday, 26 May 2009 23:00

Studying Horticulture - 26th May 2009

Students from Primary 4/1 have been learning about flowers and plants today in their lesson. In this picture they are studying the affect on the flower when it is in a contaner with the lid shut. They also brought in different flowers themselves to study and also to draw.

นักเรียนชั้นป.4/1 กำลังเรียนเกี่ยวกับพืชดอกและการเจริญเติบโตของพืช ในรูปภาพนักเรียนกำลังสังเกตการทดลองของพืชเมื่อนำไปใส่ไว้ในขวดซึ่งปิดฝากับที่เปิดฝา เพื่อนำผลการทดลองมาแสดงให้เห็นว่าอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ?นักเรียนได้นำเอาดอกไม้มาทำการทดลองและวาดรูปด้วย


 

ชั้นเรียนประจำปี 54/55