.

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 58 ถนน เทศบาล 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2548
มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,714 คน ครู 80 คน

คุณครูชาวต่างชาติที่ทำการสอน
คุณครูชาวต่างชาติ
กิจกรรมดี ๆ ที่ควรจดจำ
ห้องเปิดใจ ป.6 และ ม.3
พอร์ตคาส ประจำโรงเรียน
เรียนถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล
ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้มีการปรับปรุง อาคาร สถานที่ หลายส่วนด้วยกัน อาทิเช่น ห้องธุรการ ห้องเรียน ห้องอนุบาล สถานที่รับประทานอาหาร รวมไปถึง ห้องคอมพิวเตอร์ ได้มีการเปรียนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 50 เครื่อง เพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานมากขึ้น ห้องคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 ห้อง ห้องละ 53 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า " วิชาการมั่นคง ดำรงจรรยา ก้าวหน้ากิจกรรม "

ถวายราชสดุดีลูกเสือ
อนุบาลทำกระทง
เข้าค่ายสามัญรุ่นใหญ่
กีฬาสีภายใน - ประถมศึกษา
กีฬาสีภายใน - อนุบาล
ทำบุญที่วัดบางนาใน
: : จดหมายจากคุณครูใหญ่ : : : : จดหมายฉบับเก่า : :
ภาพบรรยากาศเก่า ๆ ชมห้องต่าง ๆ

โครงการรีไซค์เคิล
ทำเครื่องบินจากวัสดุ
ทัศนศีกษา
กิจกรรมตอนกลางวัน
คณะครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำรับจตุครามจากผู้บริหาร

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ โทรศัพท์ 0-2702-7808 โทรสาร 0-2389-1103 ติดต่อโรงเรียนทาง E-mail ได้ที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. จัดทำโดย วรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา Make in Thailand By Worasait Pongrugprecha